V Karlovarském kraji je od 10. července do odvolání vyhlášené období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. Nařízení kraje mimo jiné ZAKAZUJE na celém území Karlovarského kraje rozdělávání ohňů. Nařízení Karlovarského kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. 

Místo zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

(1) Místem zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je jakákoli plocha na území kraje, která je pokryta vegetací takové-
ho charakteru, že je schopna v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru umožnit vznik požáru a jeho následné šíření

(např. lesní porosty, plochy zemědělských kultur, parky, zahrady, louky apod.)

(2) Doba zvýšeného nebezpečí požáru se může dotýkat
celého území kraje nebo pouze jeho části.


Obecné podmínky
k zabezpečení požární ochrany
v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je na místech podle Článku 4 tohoto nařízení zakázáno:

a) rozdělávat a udržovat ohně a odhazovat hořící nebo
doutnající předměty
b) pálit klest a zbytky po těžbě na lesních pozemcích
c) provozovat jízdy parních lokomotiv, pokud nejsou
zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku
požáru
d) používat pyrotechnické výrobky
e) používat jiné zdroje zapálení (např. létající přání,
lampiony se světlem z otevřeného ohně, pochodně
apod.)
f) spotřebovávat vodu z umělých a přírodních nádrží
určených jako zdroje požární vody k jiným účelům
než k hašení požárů.