Historie SDH Chodov

Začátky organizovaných hasičských spolků jsou ve větším rozsahu spojovány s koncem 19. století. Jednotlivé sbory se pak spojovaly v župní i okresní hasičské jednotky nebo ve společné hasičské sbory. Zákonem ze dne 25.května 1876 byl upraven protipožární řád, jehož hlavní zásady platily až do konce roku 1941, kdy byl vydán řád nový. V březnu 1878 se sešli zástupci župních i okresních hasičských sborů a vytvořili Ústřední zemskou hasičskou jednotu Království českého. Sbory na ochranu proti ohni se organizovaly i v továrnách. V Chodově byly dvě továrny na porcelán, dvě dílny na obrábění kovů a v těsné blízkosti dva doly. V těchto závodech však hasiči neměli svoji pevnou organizaci, která by byla jednotně řízena. V jedné ze starých kronik města Chodova se uvádí, že již v roce 1873 byl dán okresním úřadem v Lokti návrh, aby byl v Chodově založen hasičský sbor. Územně se tehdy Chodov dělil na Chodov Horní a Chodov Dolní. K rozhodnutí ustavit hasičský sbor v Chodově došlo v roce 1874, kdy dne 15.září byl založen Spolek dobrovolných hasičů, jehož stanovy zakotvovaly povinnost chránit majetek svých bližních. Převzetí motorové stříkačky v roce 1931
Dne 17. 6. 1931 přebírá chodovský sbor v Nové Roli motorovou stříkačku. Hasičská zbrojnice se nacházela ve zděném domku, který stál na školním dvorku při 1. ZŠ ve Školní ulici. Po druhé světové válce byl vytipován objekt pro novou požární zbrojnici – budova s garáží v těsném sousedství hotelu Praha. Hasičský sbor plnil svědomitě své úkoly. Pomáhal při záchraně majetku, byl jedním z garantů společenského, sportovního a kulturního života ve městě. V 50. letech, po jmenování výjezdovým sborem, pořídil sbor požární vůz- populární „Erenu“. Město Chodov se v této době rychle rozrůstá. Tím se zvyšuje možnost vzniku požárů, což má za následek větší počet zásahů v místě i okolí. Začalo se jednat o výstavbě nové zbrojnice, v roce 1960 se pak uskutečnilo přestěhování veškeré techniky do nové zbrojnice. Požární sbor se zúčastňoval všech vyhlášených zásahů a prováděl preventivní prohlídky a námětová cvičení.

Chodovští hasiči v 60. letech V 60. letech dochází k podstatnému zvýšení členské základny. Pozornost je věnována zkvalitňování praktických i teoretických znalostí. Dvě družstva mladých požárníků se v roce 1972 účastnila okresní soutěže a obsadila 1. a 3. místo. Družstvo mužů dokonce postoupilo až do krajského kola. Získáním CAS 25 byl vyřešen dlouhodobý problém s cisternovým vozidlem. Celoměstských oslav v roce 1977 se zúčastnila většina obyvatel, devět sborů z okresu Sokolov a další z Karlových Varů i Plzně. Proběhl I.ročník soutěže požárních družstev „O putovní pohár města Chodova„, která se stala tradicí. Velmi úspěšným byl rok 1980 pro naše mladé požárníky. Získali 1. místo v okresním kole hry „Plamen“ a 6. místo v celostátním kole ve Vysokých Tatrách.

V roce 1984 vyjela jednotka k 20 požárům a 4 technickým zásahům. Aktivní život chodovského sboru pokračuje, pohotové výjezdy k požárům jsou časově 3x kratší než stanoví norma pro výjezd zásahových jednotek dobrovolných sborů. I v roce 1988 byly prováděny preventivní prohlídky, kterých se po dohodě s MěNV zúčastňovali i členové komise ochrany veřejného pořádku. S mládeží a občany města bylo organizováno 12 besed. Mladí požárníci se zúčastnili soutěží pořádaných okolními sbory, návštívili také letiště v Karlových Varech, kde byli seznámeni s vybavením letištního požárního sboru. Zásahová jednotka vyjela k 16 požárům a k 1 technickému zásahu. V roce 1990, tak významném pro celou naší společnost, byl počet zásahů 36 a počet technických zásahů 4. O rok později se SDH Chodov začlenil do Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Byly doplněny propozice a Stanovy pro všechny členy. Také byl vydán Stejnokrojový předpis. Zásahová jednotka vyjela k 33 požárům a k 3 technickým zákrokům.Přístavba garáží hasičské zbrojnice

V roce 1994 byla v rámci městských oslav opravena střecha na budově garáží a zřízeno nové cvičiště. Vynikající sportovní výsledky prokázal pan Jan Orava, který byl zařazen do reprezentace ČR a zúčastnil se několika významných soutěží.
Rok 1996 byl pro hasiče v Chodově rokem mimořádným. Městské zastupitelstvo uvolnilo finanční prostředky na přístavbu garáží, skladů a mycího boxu hasičské zbrojnice. Jednotka byla dovybavena automobilem CAS K 25 – L101, osvětlovacím agregátem BLA-4, automobilovým žebříkem AZ 30 – IFA 50 W (od HZS Sokolov), automobilovými radiostanicemi a dýchací technikou. Naše jednotka byla zařazena do kategorie JPO II s výjezdem do 5 minut od nahlášení poplachu. Byla zlepšena spolupráce s profesionálními jednotkami na okrese. Zvýšil se počet výjezdů. Naši hasiči zasahovali v 71 případech ( 56 požárů, 13 technických zásahů, 2 plané poplachy).

Ve dnech 10. – 13. 7. 1997 SDH Chodov spolupracoval při záchranných akcích na zatopeném Přerovsku, a to v nejvíce postižené obci Troubky. Zúčastnilo se jí 10 členů SDH Chodov, 4 pracovníci městské policie. Výjezdy k událostem jsou prováděny ve spolupráci s HZS okresu Sokolov, HZSP Vřesová a dobrovolnými jednotkami okresu Sokolov. Ke každé události jezdí i Městská policie a pomáhá našim hasičům. Rok 1998 byl významným zejména dokončením přestaveb, rekonstrukcí malých garáží. Byla dokončena 1. etapa výstavby Integrovaného záchranného systému města. Zásahová jednotka zasahovala ve 128 případech ( 66 technických, 52RN – „ERENA“ 1952 požárů, 6 planých poplachů, 4 námětová cvičení ) .

Rok 1999 byl jubilejní- SDH Chodov slavilo 125.výročí založení. Také došlo k sestěhování Městské policie Chodov na budovu hasičské zbrojnice. V tomto roce byl také vytvořen odbor Městského záchranného systému (MZS). V rámci tohoto systému bylo nově vybudováno operačnPřestavba Avie na TA2í středisko MZS.

V roce 2000 proběhla rekonstrukce elektrického rozvodu na budově MZS. Také se podařilo zajistit přestavbu vozidla Avie na technický automobil, včetně vybavení pro technické výjezdy, a také byla zahájena investice ozvučení města sirénami a mluveným slovem. V roce 2001 město Chodov tuto investici dokončilo nákupem jednoho z nejmodernějších systémů varování sirénami v ČR. Tento typ sirény je ovládán elektronicky a je spouštěn pod celorepublikovým systémem CAS 100. Má možnost i sdělování informací pomocí mluveného slova. Na přelomu tisíciletí byl také nakoupen nový veliteský vůz Fabie a průběžně se dokoupil i přetlakový ventilátor do CAS 25K L101.