V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona vláda s účinností ode dne 28. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.

I. zakazuje

1. maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s výjimkou těchto provozoven:

prodejen potravin,
prodejen pohonných hmot,
prodejen paliv,
prodejen hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
lékáren, výdejen a prodejen zdravotnických prostředků,
prodejen malých domácích zvířat,
prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
prodejen brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
prodejen novin a časopisů,
prodejen tabákových výrobků,
prádelen a čistíren,
provozoven servisu a oprav silničních vozidel,
provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,
prodejen náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilky zakoupených distančním způsobem,
prodejen zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
pokladen prodeje jízdenek,
květinářství,
provozoven pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
prodejen textilního materiálu a textilní galanterie,
provozoven servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
provozoven realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
zámečnictví a provozoven servisu dalších výrobků pro domácnost,
provozoven oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost,
provozoven pohřební služby, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,
myček automobilů,
prodejen domácích potřeb a železářství, přičemž za domácí potřeby se nepovažují nábytek, koberce a jiné podlahové krytiny,
provozoven sběru a výkupu surovin a kompostáren,
přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané provozovně; tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona; dále se tento zákaz nevztahuje na prodej potravin v provozovnách, pro které prodej potravin sice nepředstavuje převážnou část činností dané provozovny, avšak část provozovny, ve které se prodávají potraviny, je oddělena od ostatních částí provozovny,


2. přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary), s výjimkou v provozovnách, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních), a provozovnách v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují stravování pouze ubytovaným osobám, a to pouze v čase mezi 06:00 hod. a 20:00 hod.; tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou) s tím, že prodej zákazníkům v místě provozovny (např. výdejové okénko) je zakázán v čase mezi 20:00 hod. a 06:00 hod.,


3. prodej v místě provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2,


4. dále koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté,
společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, s výjimkou mateřských škol,
poutě a podobné tradiční akce,
kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě,
veletrhy,
provoz heren, kasin a sázkových kanceláří,
provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách,
provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb,
návštěvy a prohlídky zoologických zahrad a botanických zahrad,
návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií,
provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování,


5. poskytování ubytovacích služeb, s výjimkou poskytování ubytovacích služeb osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona,
cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky,
osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,
osobám, jejichž ubytování bylo sjednáno státem, územním samosprávným celkem nebo jimi zřízenými nebo založenými subjekty za účelem uvolnění kapacit poskytovatelů zdravotních služeb nebo poskytovatelů sociálních služeb nebo pro zajištění ubytování osob bez domova,
osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto usnesení vlády,


6. pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech,


7. prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej ve stáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení), pochůzkový a podomní prodej; zákaz se nevztahuje na pojízdné prodejny zajišťující prodej potravin a drogistického zboží v obcích, kde není možno toto zboží zakoupit v jiné provozovně; zákaz se dále nevztahuje na prodej ovoce a zeleniny (v čerstvém či zpracovaném stavu), mléka a výrobků z mléka, masa a výrobků z masa, vajec, pekařských a cukrářských výrobků, medu a výrobků z medu, vyrobených na území České republiky (dále jen „farmářské trhy“),


8. maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách v neděli po celý den a v pondělí až v sobotu v čase mezi 20:00 hod. až 04:59 hod. s tím, že tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona, a na provozování

a) čerpacích stanic s palivy a mazivy,
b) lékáren,
c) prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích,
d) prodejen ve zdravotnických zařízeních,
e) provozoven stravovacích služeb v rozsahu podle bodu I/2;


II. omezuje

1. provoz provozovny stravovacích služeb, jejíž provoz je umožněn podle bodu I/2 tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:

a) zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
b) u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti; jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4 zákazníků, s výjimkou členů domácnosti, je rozestup alespoň 2 metry,
c) v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní postory (např. výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených (s výjimkou alkoholických nápojů, jejichž pití je na veřejně přístupných místech zakázáno), povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti,
d) provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky,
e) zákaz produkce živé hudby a tance,
f) nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,


2. provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti,


3. činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, že

a) použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby nebyla místy shromažďování osob,
b) nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,
c) provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
d) následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.,
e) provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.),
f) je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory, záchody apod.,


4. provoz poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče tak, že lze poskytovat výlučně lázeňskou léčebně rehabilitační péči, která je alespoň částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění,


5. provoz květinářství tak, že v provozovně lze připustit přítomnost nejvýše 2 zákazníků,


6. provoz farmářských trhů podle bodu I/7 tak, že se zakazuje konzumace na místě, odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy jsou nejméně 4 metry, v jeden čas se na ploše farmářského tržiště nesmí vyskytovat více než 20 osob na 400 m2;


III. nařizuje, aby v provozovnách podle bodu I/1, jejichž provoz není zakázán, provozovatel dodržoval následující pravidla:

aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry,
zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry),
umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně.

IV. zrušuje usnesení vlády ze dne 21. října 2020 č. 1079, vyhlášené pod č. 425/2020 Sb.


Předseda vlády: Ing. Babiš v. r.

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona vláda s účinností ode dne 28. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.

I. zakazuje

volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. s výjimkou:


1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele a zpět do místa bydliště,
2. výkonu povolání,
3. výkonu činností sloužících k zajištění
a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče,
c) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
d) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
4. neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů,
5. venčení psů do 500 metrů od místa bydliště,


II. zakazuje

volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 05:00 hod. do 20:59 hod. s výjimkou:


1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
2. nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
3. cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu,
4. cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle bodu 3 pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
5. cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče,
6. cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
7. výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
c) individuální duchovní péče a služby,
d) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
e) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
f) veterinární péče,
8. cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam,
9. cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich,
10. cest za účelem vycestování z České republiky,
11. účasti na svatbě a pohřbu, v počtu ne vyšším než 10 osob, a návštěvy hřbitova,
12. cest zpět do místa svého bydliště;


III. nařizuje


1. omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodech I a II,
2. omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
3. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou
členů domácnosti,
zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,
dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních,
a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné,
4. zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště;


IV. omezuje

právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že shromáždění se může účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry, přičemž každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének;


V. doporučuje


1. zaměstnavatelům
a) podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě,
b) omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,
2. zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu),
3. využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,
4. osobám zajišťujícím služby podle bodu I/7 omezit přímý kontakt se zákazníky;


VI. určuje

Ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo závazné hygienicko-epidemiologické podmínky pro hromadné akce, jinak zakázané podle tohoto krizového opatření, při jejichž dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných v důležitém státním zájmu konat.

VII. zrušuje usnesení vlády ze dne 21. října 2020 č. 1078, vyhlášené pod č. 424/2020 Sb.


Provedou: členové vlády, vedoucí ostatních ústředních správních úřadů


Na vědomí: hejtmani, primátor hlavního města Prahy, primátoři, starostové


Předseda vlády: Ing. Babiš v. r.
 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne21.října 2020č.1078o přijetí krizového opatření

 

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 22.října 2020 od 06:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.

I. zakazuje

volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:

1.cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,

2. nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,

3. cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu,

4. cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle bodu I/3 tohoto usnesení pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),

5. cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,

6. cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,

7.výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění

a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,

b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,

c) individuální duchovní péče a služby,

d) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,

e) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,

f) veterinární péče,

 

8. cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam a cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich,

9. cest za účelem vycestování z České republiky,

10. účasti na svatbě a pohřbu, vpočtu ne vyšším než 10 osob, a návštěvy hřbitova,

11. cest zpět do místa svého bydliště;

 

II. nařizuje

1. omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu I tohoto usnesení,

2. omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,

3. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše vpočtu 2 osob, s výjimkou -členů domácnosti,-zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,-osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,-osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,-dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné;

III. omezuje

právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že shromáždění se může účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry, přičemž každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének;

IV. doporučuje

1. zaměstnavatelům

a) využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště,

b) podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě,

c) omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,

2. zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2metry (např. při nákupu),

3. využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,

4. osobám zajišťujícím služby podle bodu I/7 tohoto usnesení omezit přímý kontakt se zákazníky;

V. určuje Ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo závazné hygienicko-epidemiologické podmínky pro hromadné akce, jinak zakázané podle tohoto krizového opatření, při jejichž dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných v důležitém státním zájmu konat;

VI. zrušuje

usnesení vlády ze dne 12. října 2020 č. 1021, vyhlášené pod č. 407/2020 Sb.

Provedou: členové vlády, vedoucí ostatních ústředních správních úřadů

Na vědomí: hejtmani, primátor hlavního města Prahy, primátoři, starostové

Ing. Andrej Babiš předseda vlády

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21.října 2020 č.1079 o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu sčl.5 a6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 22. října 2020 od 06:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.

I. zakazuje

1. maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen:-prodejen potravin,-prodejen pohonných hmot,-prodejen paliv,-prodejen hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,-lékáren, výdejen a prodejen zdravotnických prostředků,-prodejen malých domácích zvířat,-prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata,-prodejen brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,-prodejen novin a časopisů,-prodejen tabákových výrobků,-prádelen a čistíren,-provozoven servisu a oprav silničních vozidel,-provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,-prodejen náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,-provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,-prodejen zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,-pokladen prodeje jízdenek,-květinářství,-provozoven pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,-prodejen textilního materiálu a textilní galanterie,-provozoven servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,-provozoven realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,-zámečnictví a provozoven servisu dalších výrobků pro domácnost,-provozoven oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost,-provozoven pohřební služby, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,-myček automobilů,-prodejen domácích potřeba železářství,-provozoven sběru a výkupu surovin a kompostáren, přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí vdané provozovně; tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona; dále se tento zákaz nevztahuje na prodej potravin v provozovnách, pro které prodej potravin sice nepředstavuje převážnou část činností dané provozovny, avšak část provozovny, ve které se prodávají potraviny, je oddělena od ostatních částí provozovny,

2. přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary), s výjimkou v provozovnách, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb asociálních služeb, ve vězeňských zařízeních), a provozovnách v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují stravování pouze ubytovaným osobám, a to pouze v čase mezi 06:00 hod. a 20:00 hod.;  

tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou) s tím, že prodej zákazníkům v místě provozovny (např. výdejové okénko) je zakázán v čase mezi 20:00 hod. a 06:00 hod.,

3. prodej v místě provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2,

4.dále:

-koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté,-společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, s výjimkou mateřských škol,-poutě a podobné tradiční akce,-kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě,-veletrhy,-provoz heren a kasin,-provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení)a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách,-provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště),wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb,-návštěvy a prohlídky zoologických zahrada botanických zahrad,-návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií,-provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle §2 vyhlášky č.74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování,

5. poskytováníubytovacích služeb, s výjimkou poskytování ubytovacích služeb:

-osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,-osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona,-cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky,-osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,-osobám, jejichž ubytování bylo sjednáno státem, územním samosprávným celkem nebo jimi zřízenými nebo založenými subjekty za účelem uvolnění kapacit poskytovatelů zdravotních služeb nebo poskytovatelů sociálních služeb nebo pro zajištění ubytování osob bez domova,-osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto usnesení vlády,

6. pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech;

 

II. omezuje

1. provoz provozovny stravovacích služeb, jejíž provoz je umožněn podle bodu I/2tohoto usnesení tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:

a) zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,

b) u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti; jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4zákazníků, s výjimkou členů domácnosti, je rozestup alespoň 2 metry,

c) v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní postory (např. výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených (s výjimkou alkoholických nápojů, jejichž pití je na veřejně přístupných místech zakázáno), povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti,

d) provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky,

e) zákaz produkce živé hudby a tance,

f) nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,

 

2. provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti,

 

3. činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2tak, že:

a) použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby nebyla místy shromažďování osob,

b) nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,

c) provozovatel zajistí alespoň 1osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,

d) následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.,

e) provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.),

f) je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory, záchody apod.;

 

III. nařizuje,

aby v provozovnách podle bodu I/1tohoto usnesení, jejichž provoz není zakázán, provozovatel dodržoval následující pravidla:

-aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou2 metry,-zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry),-umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů(především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,-zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně.

 

Ing. Andrej Babiš

předseda vlády

USNESENÍVLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne21.října 2020č.1080o přijetí krizového opatření.

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu sčl.5 a6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona. 

Vláda s účinností ode dne 22.října 2020 od 06:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.

I. ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům (dále jen „orgán“), aby v rámci všech svých pracovišť zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu, spočívající v:

1.omezení práce a státní služby zejména na ty agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně zajišťován, a to zejména k zajištění chodu veřejné správy a služeb veřejné správy v nezbytně nutném rozsahu a plnění úkolů vlády České republiky směřujících k dosažení cílů nouzového stavu; ostatní agendy se vykonávají v rozsahu, který neohrozí níže uvedená opatření nutná k ochraně zdraví státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob(dále jen „zaměstnanci“),

2.omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy (s žadateli, s jinými účastníky správních řízení) a dalšími externími osobami (dále jen „klienti/veřejnost“) na nezbytně nutnou úroveň; omezení kontaktů se provede zejména takto:

a)upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění osobního kontaktu klientům/veřejnosti v úředních hodinách v rozsahu stanoveném tímto krizovým opatřením,

b)příjmem veškerých dokumentů od klientů/veřejnosti pouze prostřednictvím pracoviště podatelny, je-li zřízeno; vždy, kdy je to možné, se upřednostní elektronická komunikace,

c)dochází-li ke kontaktům se zaměstnanci jiných orgánů a institucí, přijetím opatření omezujících přímý kontakt; jednání se provádí za zvýšených hygienických opatření,

d)výše uvedená opatření se přiměřeně použijí i pro vnitřní styk zaměstnanců v rámci orgánu,

3.omezení rozsahu úředních hodin orgánů na 2 dny v týdnu v rozsahu 5 hodin vdaném dni, a to v čase dostupném pro veřejnost; o změně úředních hodin orgány vhodným způsobem informují a zveřejní je na svých úředních deskách; omezení rozsahu úředních hodin orgánů se neuplatní v případech, kdy

a)dosavadní rozsah úředních hodin orgánu nepřesahoval rozsah stanovený tímto krizovým opatřením,

b)by omezení rozsahu úředních hodin ohrozilo činnost orgánu nebo nepřiměřeně omezilo práva klientů/veřejnosti,

c)byl klientovi předem potvrzen termín k dostavení se na pracoviště orgánu,

4.zajišťování chodu jednotlivých útvarů orgánu vždy nejnižším možným počtem zaměstnanců přítomných na pracovišti, který je nutno zachovat pro činnost orgánu veřejné moci nebo správního orgánu,

5.zajištění činnosti orgánu tak, aby případné karanténní opatření vůči části zaměstnanců neohrozilo akceschopnost orgánu (např. střídání oddělených skupin zaměstnanců orgánu, práce na dálku);II. zrušuje usnesení vlády ze dne 8. října 2020 č. 994, vyhlášené pod č. 398/2020 Sb.

Provedou: členové vlády, vedoucí ostatních ústředních správních úřadů

Na vědomí hejtmani, primátor hlavního města Prahy, primátoři, starostové

Ing. Andrej Babiš předseda vlády

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 19. října 2020 č. 1074 o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.


Vláda s účinností ode dne 21. října 2020 od 00:00 hod.

mění body I/1,I/3 a I/7 usnesení vlády ze dne 12. října 2020 č. 1022, vyhlášeného pod č. 408/2020 Sb., které nově zní:

„1. provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů, a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,“,

„3. provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou

- škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,

- škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti,

- praktických škol jednoletých a dvouletých,

- praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb,“,

„7. provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení, a to tak, že se zakazuje poskytování ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol podle školského zákona, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních (domov mládeže, internát), s výjimkou žáků a studentů, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle krizového zákona, žáků a studentů, kteří se účastní praktického vyučování a praktické přípravy podle bodu 3, a žáků praktických škol jednoletých a dvouletých, a zakazuje se škola v přírodě,“.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENI
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69
odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí
vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto
mimořádné opatření:


I.
1. Všem osobám se s účinností ode dne 21. října 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto
mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest
(nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání
šíření kapének, a to:
a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování
(např. hotelový pokoj),
b) v prostředcích veřejné dopravy,
c) na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
d) v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné
domácnosti,
e) na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde
dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených
od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.


2. Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:
a) děti do dvou let věku,
b) děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské
skupině,
c) žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základní školy v budovách škol a školských
zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, mimo
jejich společné prostory,
d) žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty
a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších
předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného
prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),
e) internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo
studenty,
f) školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené
při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní formou,
g) školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
h) žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského
zákona,
i) zaměstnance a děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
j) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou
nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální
duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
k) pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, nebo je-li
to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
l) zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování
zdravotních služeb,
m) uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní
stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory
a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální
služby v pobytové formě,
n) další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních
služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízení
a v zařízeních sociálních služeb,
o) zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy
vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně
2 metry od jiné osoby,
p) osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím
při jeho odbavení,
q) soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních,
správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky
a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení,
r) osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního
představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního
díla nebo pořadu,
s) moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších
pořadech,
t) osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany
veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek
zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována
a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti
rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo
čtvrté,
u) zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů
včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu,
v) osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci
potravin a pokrmů včetně nápojů,
w) snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné
a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další
osoby tomuto prohlášení přítomné,
x) osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie
novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými
osobami,
y) sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.,
z) osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén,
koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných
bazénů a saun.


II.
S účinností ode dne 21. října 2020 od 0:00 hod. se ruší mimořádné opatření Ministerstva
zdravotnictví ze dne 12. října 2020, č. j. MZDR 15757/2020-36/MIN/KAN.


III.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.


Odůvodnění:
Zavádí se povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest ve vnitřních prostorech staveb.
Obdobně se zavádí povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest v prostředcích
veřejné dopravy. Z tohoto pravidla se stanoví výjimky.
Důkazy o vlivu roušek na prevenci přenosu SARS-CoV-2 jsou stále četnější a ochranu nosu
a úst doporučují na jejich základě veřejnosti i významné odborné organizace, včetně Světové
zdravotnické organizace (WHO), Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí
(ECDC) a Středisek pro kontrolu a prevenci nemocí Spojených států amerických (CDC).
V průměru dochází k více než pětinásobnému snížení rizika přenosu (v recentním
systematickém přehledu ze 17,4 % bez obličejové masky na 3,1 % s obličejovou maskou,
např. N95, chirurgická nebo 12-16 vrstvová bavlněná rouška). Účinnost tohoto opatření
na úrovni jednotlivce i na úrovni populace kromě toho prokázalo i několik dalších studií
o používání zdravotnických nebo nezdravotnických roušek. Správně nošená rouška (tj. rouška
zakrývající nos a ústa) je nejen účinná při snižování šíření viru pomocí respiračních sekretů
(tj. kontrola zdroje nákazy), ale také při ochraně jednotlivců před onemocněním COVID-19.
Roušky představují jednoduchou bariéru, která zabraňuje šíření kapének respiračních sekretů
vzduchem na jiné lidi, především při mluvení, kašlání nebo kýchání.
Kapičky větší než 10 pm (velké kapky) jsou často generovány kašlem nebo kýcháním, ale
i křičením, smíchem či běžnou mluvou, a dochází k jejich uvolňování někdy velkou rychlostí
(50 m/s při kýchání, 10m/s při kašli). Díky svým rozměrům a velké rychlosti se tyto velké kapky
dostávají na daleko větší vzdálenosti než malé kapky. Velké kapky mohou bez bariéry doletět
až do vzdálenosti více jak 2 metry (kašel) a více jak 6 metrů (kýchání). Samotné dodržování
dvoumetrové distanční vzdálenosti nemusí zabránit přenosu těchto velkých kapek, které
mohou obsahovat virus. Doma vyrobené roušky a chirurgické roušky však mohou šíření těchto
velkých kapek zabránit.
Ochrana použitím roušky může ovlivňovat pravděpodobnost míry přenosu viru v komunitě
podobně jako dodržování dvoumetrového odstupu od ostatních osob a omezení volného
pohybu osob na veřejnosti. V případě kombinace těchto přístupů, omezení shlukování se osob
a nošení obličejových roušek může zdvojnásobit účinek opatření a vést koploštění křivky
pozitivních případů onemocnění COVID-19 v populaci.

Snížení přenosu virů v populaci prostřednictvím nošení roušek je finančně nenákladná
intervence, která může zabránit zvýšení úmrtnosti populace a vést ke snížení ekonomických
ztrát souvisejících se zvýšenou nemocností.
Zkušenosti z praxe ukázaly, že země podporující nošení roušek a respirátorů měly nižší
úmrtnost na koronavirovou infekci. Zavedení roušek do praxe rovněž vedlo ke zpomalení
denního nárůstu nových případů oproti období před rouškami.
Ochranný efekt poskytovaný rouškami se prokázal i u publikovaných kazuistik v rámci
leteckého transportu a u typu provozoven poskytujících služby na malou vzdálenost, kde i přes
blízký kontakt a delší dobu expozice nedošlo k nákaze 25 spolucestujících, ani 140
exponovaných zákazníků díky tomu, že všechny kontakty i samotní nakažení měli používali
roušku.
Popsaný byl přenos nákazy nového koronaviru v uzavřených klimatizovaných veřejných
prostorách, kdy jejich vzdálenost ani směr šíření viru neodpovídali přímému přenosu
kapénkami a předpokládal se vzdušný přenos vzduchotechnikou. Vnitřní klimatizované
prostory včetně veřejné dopravy lze považovat za rizikovější, stejně jako nedostatečně větrané
neklimatizované prostory. Ukazuje se, že vliv na šíření viru nového koronaviru může mít i směr
proudění vzduchu, údržba, resp. stav vzduchotechniky, a přítomnost či absence HEPA filtrů.
V rámci epidemických výskytů v některých vnitřních prostorách s klimatizací dosáhlo
reprodukční číslo nákazy SARS-CoV-2 až hodnoty 11. Systematické přehledy přitom ukázaly
redukci reprodukčního čísla používáním obličejových masek (roušek) v intervalu 6 až 80 %,
včetně beta-koronavirů jako původců onemocnění SARS, MERS a COVID-19.
S nástupem dětí do škol a většího počtu dětí do předškolních zařízení dochází každoročně
na podzim a v zimě ke zvýšené incidenci respiračních nákaz s podobnou symptomatologií jako
v případě nového koronaviru SARS-CoV-2. Z hlediska ochrany nastavených systému
a prevence koinfekcí i superinfekcí je žádoucí snížit jejich vliv na zvýšenou morbiditu populace
co nejvíce. Vzhledem k podobnému způsobu šíření sezónních virových nákaz se zde rovněž
uplatní ochranný efekt roušek, resp. jiných forem ochrany nosu a úst jako přidaná hodnota
k protekci vůči koronavirům.
Vzhledem k uvedenému a další studiím i praktickým zkušenostem je z hlediska přenosu
virových respiračních nákaz považováno za rizikovější vnitřní prostředí než venkovní, proto je
potřeba zaměřit tímto směrem preventivní opatření ve smyslu plošně nařízené ochrany nosu
a úst přednostně.
Efektivita používání ochrany dýchacích cest na bránění přenosu onemocnění COVID-19
vyplývají z řady zahraničních studií, které byly např. publikovány zde:
- https://www.thelancet.com/iournals/lancet/article/PIIS2213-2600(20)30352-0/fulltext
https://www.thelancet.com/actic ihowPdf?pii=S0140-6736%2820%2931142-9
https://www.neim.org/doi/full/10.1056/neimc200780Q
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6928e2.htm
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7182754/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7323555/
S účinností od 21. října 2020 se povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest
vztahuje i na pobyt v motorových vozidlech a na všech ostatních veřejně přístupných místech
v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti
alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy
domácnosti.


prof. MUDr. Román Prymula, CSc., Ph.D.
ministr zdravotnictví

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle
§ 69 odst. 1 písm. d) a i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem
SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:


I.
Všem poskytovatelům zdravotních služeb následné a dlouhodobé lůžkové péče,
poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením,
domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb
poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě se nařizuje s účinností ode dne
21. října 2020


1. vyčlenit prostory s lůžkovou kapacitou pro oddělení osob, jimž jsou v jejich zařízeních
poskytovány zdravotní nebo sociální služby (dále jen „služby"), u kterých se prokázalo
onemocnění COVID-19, a to operativně podle potřeby vyvolané aktuální epidemiologickou
situací, a zajistit, aby tyto prostory byly zřetelně označeny,
2. zajistit personální zabezpečení pro chod a poskytování služeb ve vymezeném prostoru
podle bodu 1, a zajistit, aby zaměstnanci, kteří přicházejí do styku s osobami, kterým jsou
v jejich zařízeních poskytovány služby a u kterých bylo prokázáno onemocnění COVID19, nepřicházeli do kontaktu s
zařízeních, pokud to personální zabezpečení daného poskytovatele umožňuje,
3. pravidelně sledovat zdravotní stav osob, kterým jsou v jejich zařízeních poskytovány
služby, (zejména měřit tělesnou teplotu a sledovat příznaky respiračního onemocnění)
a v případě podezření na onemocnění COVID-19 tyto osoby izolovat a ihned kontaktovat
místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví,
4. stanovit hygienicko-epidemiologická opatření k zabránění šíření infekčního onemocnění
COVID-19 uvnitř svých zařízení, a tato hygienicko-epidemiologická opatření aktualizovat
v návaznosti na aktuální vývoj epidemiologické situace a podle doporučení Ministerstva
zaměstnanci a osobami pobývajícími v jejich zdravotnictví a, jde-li o poskytovatele sociálních služeb, také Ministerstva práce
a sociálních věcí.


II.
S účinností ode dne 21. října 2020 se ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
ze dne 27. března 2020, č. j. MZDR 13719/2020-1/MIN/KAN.


III.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.


Odůvodnění:
Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace
ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARSCoV-2 v Evropě.
Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19
způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky. Neprodlená
realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem k současné
nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19. Poskytovatelé
zdravotních a pobytových sociálních služeb by měli přijmout veškerá možná protiepidemická
opatření, která povedou k zamezení šíření onemocnění COVID-19. Za taková lze považovat
opatření týkající se úprav režimu a fungování zařízení spočívající především v maximální
prevenci přenosu nákazy virem SARS-CoV-2, a to zejména oddělením osob zdravých
od osob nemocných a dodržováním potřebných hygienicko-epidemiologických opatření.
Pro včasnou identifikaci osob s onemocněním COVID-19 je potřebné pravidelně sledovat
zdravotní stav osob, nacházejících se v pobytovém zařízení, a v případě zjištění rizikových
faktorů tyto osoby urychleně separovat od ostatních a zajistit ohlášení tohoto rizika místně
příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. Pro předcházení rozšíření nákazy je rovněž
potřebné zajistit určení personálu, který bude výlučně pečovat o osoby s onemocněním
COVID-19, jež budou umístěny v oddělených prostorách zařízení. K zajištění dostatečného
personálu je možné využívat i nařízené pracovní povinnosti pro žáky a studenty připravující
se na výkon zdravotnického povolání nebo práce v sociálních službách.

prof. MUDR. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
ministr zdravotnictví

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69
odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí
vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto
mimořádné opatření:
I.
Všem poskytovatelům zdravotních služeb akutní lůžkové péče se s účinností ode dne 21. října
2020 od 00:00 nařizuje:

- aby do jedné hodiny od přijetí každého pacienta s onemocněním COVID-19 do lůžkové
péče daného poskytovatele vyplnili a odeslali úplné hlášení „Záznam o hospitalizovaném
pozitivním nálezu" v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN), v modulu ISINCOVID-19-klinika, jehož správcem je Ministerstvo zdravotnictví a který je veden podle
zákona č. 258/2000 Sb.,
- aby stejným způsobem a stejnou cestou do jedné hodiny od výskytu každé z následujících
událostí oznámili, že přijali do péče pacienta s onemocněním COVID-19, který je v těžkém
stavu, nebo jehož zdravotní stav vyžaduje použití podpory dýchacích funkcí, nebo jehož
zdravotní stav vyžaduje použití extrakorporální membránové oxygenace (ECMO),
- aby stejným způsobem a stejnou cestou do jedné hodiny od výskytu každé z následujících
událostí oznámili, že zdravotní stav pacienta s onemocněním COVID-19, kterého již měli
v lůžkové péči, se změnil na těžký stav, nebo nově vyžaduje použití podpory dýchacích
funkcí, nebo nově vyžaduje použití extrakorporální membránové oxygenace (ECMO).


II.
S účinností ode dne 21. října 2020 od 00:00 hod. se ruší mimořádné opatření Ministerstva
zdravotnictví ze dne 24. března 2020, č. j. MZDR 12996/2020-1/MIN/KAN.


III.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:
Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace
ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV2 v Evropě.
Předmětem opatření je zajistit nezbytnou úplnou informaci o všech pacientech
s onemocněním COVID-19 hospitalizovaných v České republice, a to prostřednictvím
informačního systému spravovaného Ministerstvem zdravotnictví, zřízeném a provozovaném
podle zákona č. 258/2000 Sb.
Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zvládání dopadů onemocnění COVID-19
způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.
Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem
k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19.

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. ministr zdravotnictví

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1033 o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. e) krizového zákona.

Vláda nařizuje

1. s účinností od 14. října 2020 00:00 hod. hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy v místech, kde je taková potřeba, určit školu nebo školské zařízení zřízené krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně- -právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, příslušníky ozbrojených sil nebo pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení,

2. vykonávat péči o děti podle bodu 1 ve skupinách po nejvýše 30 dětech, 3. ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy informovat a metodicky vést kraje a hlavní město Prahu v procesu zajišťování vykonávání péče podle bodu 1, 4. hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy informovat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o přijatých opatřeních v tomto směru, 5. obcím s rozšířenou působností a zřizovatelům určených škol a školských zařízení poskytovat veškerou potřebnou součinnost hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy v procesu zajišťování vykonávání péče o děti ve věku od 3 do 10 let.

Provedou: ministr školství, mládeže a tělovýchovy, hejtmani krajů a primátor hlavního města Prahy, určená škola nebo školské zařízení, zřizovatelé určených škol a školských zařízení, starostové obcí s rozšířenou působností

Předseda vlády: Ing. Babiš v. r.

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1029 o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu – zákaz vycházení pro vybrané druhy sociálních služeb.

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a e) krizového zákona.

Vláda

I. nařizuje

1. všem osobám, kterým jsou poskytovány sociální služby podle § 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem), zákaz vycházet mimo objekt či areál zařízení, ve kterém jim je poskytována sociální služba, s výjimkou těch uživatelů, u kterých by došlo tímto nařízením k závažnému ohrožení psychického či zdravotního stavu, a to po dobu trvání nouzového stavu,

2. všem poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím sociální služby uvedené v bodu I/1 tohoto usnesení seznámit s opatřením stanoveným v bodu I/1 tohoto usnesení všechny osoby, kterým je uložen zákaz podle bodu I/1 tohoto usnesení, případně jejich ustanovené opatrovníky;

II. ukládá ministryni práce a sociálních věcí informovat a metodicky vést poskytovatele sociálních služeb, kraje a hlavní město Prahu v procesu zajišťování poskytování péče podle bodu I. tohoto ustanovení, metodicky je vést při jejich provádění a metodicky řídit poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu.

Provedou: ministryně práce a sociálních věcí, dotčení poskytovatelé a zřizovatelé sociálních služeb

Předseda vlády: Ing. Babiš v. r.