Přes každoroční varování hasičů a výzvy ve sdělovacích prostředcích vznikají na jaře i v dalších měsících roku desítky zbytečných požárů, způsobených vypalováním starých porostů.

I zdánlivě tak bezpečná činnost, jakou je spalování shrabaných porostů, může mít neblahé následky. Oheň se na otevřeném prostranství může velice snadno vymknout kontrole. V takovém případě suchý jarní porost v kombinaci se silným větrem dokáže své! Vznikají pak závažné ekonomické škody, je ohroženo zdraví i životy osob a může být nevratně poškozen biotop. Stačí jen neopatrnost, trocha nepozornosti nebo panika.

Z těchto důvodů je vypalování trávy zakázáno hned několika zákony, především zákonem o požární ochraně, zákonem o ochraně přírody a krajiny a dále zákonem o ochraně ovzduší. Plošné vypalování porostů je zakázáno celoročně. V případě porušení tohoto zákazu hrozí dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, občanům pokuta až ve výši 25 tisíc korun a firmám může být udělena sankce až do výše 500 tisíc korun.

Svíčky a prskavky

Hořící svíčka nebo prskavky je otevřený oheň, proto je nesmíme nechávat bez dozoru. Vždy, když odcházíte z domova nebo jdete spát, sfoukněte je. Případné převrácení svíčky může způsobit vznícení hořlavých materiálů v domácnosti. Zapálenou svíčku nelze proto položit kamkoli a na cokoli. Svíčka by měla být umístěna na stabilní nehořlavé podložce bránící přímému kontaktu hořící svíčky s podkladem (např. chvojím adventního věnce, ubrusem apod.). Svíčky umístěte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, rozhodně je nedávejte k oknům do průvanu, blízko záclon, v těsné blízkosti sedaček či jiných textilií, nenechávejte je ani na poličce nebo skříni, neboť oheň se rychle přenese na nábytek a zařízení bytu. Rizikovým faktorem jsou i děti nebo zvířata, které mohou hořící svíčku převrhnout.

Adventní věnce

Pamatujte, že adventní věnce se svíčkami, které nejsou opatřeny nehořlavou podložkou bránící kontaktu s věncem, jsou určeny jen k dekoraci a v žádném případě bychom je neměli zapalovat. Riziko, že nám pak věnec vzplane, je velké.Pamatujte, že každý prodávaný výrobek musí být opatřen návodem k použití, kde se lze dozvědět, jak s předmětem bezpečně zacházet a jak ho správně používat.

Přenosný hasicí přístroj je vhodný do každé domácnosti. Tyto prostředky již mnohokrát pomohly zlikvidovat začínající požár a zabránit tak větším škodám. Pokud vám totiž např. začne hořet skříň nebo záclony, kbelík s vodou již na uhašení nemusí stačit a je třeba použít přenosný hasicí přístroj, který má mnohem větší hasební účinek.

I když ani po nabytí účinnosti nové vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, nebude vybavení hasicími přístroji povinné pro všechny domácnosti (nově jen pro nové rodinné domy), hasiči na základě svých bohatých zkušeností jejich pořízení velmi doporučují.

Stejně jako u "hlásičů požáru," také u hasicích přístrojů platí, že jejich umístění, druhy a počet je stanoven ve schválené projektové dokumentaci příslušné stavby.

Povinnost vybavit stávající objekty přenosnými hasicími přístroji stanoví § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů s podrobnostmi uvedenými v ustanovení § 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb. V prostorách a zařízeních právnických a podnikajících fyzických osob, u nichž nebylo stanoveno množství, druh a způsob vybavení věcnými prostředky požární ochrany, se zabezpečují a instalují hasicí přístroje na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy podlaží objektu.

Vyhláška č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, pak v příloze č. 4 přináší zpřesnění a konkrétně stanoví umístění, množství a druhy hasicích přístrojů, které je nutné mít v nově postavených rodinných domech, bytových domech, ubytovacích zařízeních, garážích a v prodejních stáncích.

CO DĚLAT, KDYŽ BUDE NAŘÍZENA EVAKUACE (řízená)

 • Dodržujte zásady pro opuštění bytu, vezměte si evakuační zavazadlo a včas se dostavte na určené místo.
 • Dodržujte pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci i při použití vlastních vozidel.


ZÁSADY PRO OPUŠTĚNÍ BYTU NEBO RODINNÉHO DOMU V PŘÍPADĚ EVAKUACE

 • Uhaste otevřený oheň v topidlech.
 • Vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček).
 • Uzavřete přívod vody a plynu.
 • Ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt.
 • Dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou.
 • Kočky a psy si vezměte s sebou.
 • Ostatní domácí zvířata, včetně exotických zvířat, ponechte doma a dobře je předzásobte vodou a potravou.
 • Vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a dostavte se na určené evakuační středisko.

EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO

Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné události a nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.

Obsahuje zejména:

 • Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu.
 • Předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor.
 • Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti.
 • Přenosné rádio s rezervními bateriemi.
 • Toaletní a hygienické potřeby.
 • Léky, svítilnu.
 • Náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku

CO JE EVAKUACE ?

 • Evakuací rozumíme neprodlené a rychlé přemístění osob, zvířat a materiálních hodnot z míst ohrožených mimořádnou událostí na jiné, bezpečné místo.
 • Evakuace je jedním z nejúčinnějších, nejrozšířenějších a mnohdy jediným možným opatřením, které se používá při OCHRANĚ OBYVATELSTVA PŘED PŘÍPADNÝMI NÁSLEDKY MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ. 
 • Evakuace je způsob ochrany, kterým se zabezpečuje přemístění osob, zvířat, technických zařízení a nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, kde je zajištěno v první řadě náhradní stravování a ubytování pro evakuované obyvatelstvo, ustájení pro zvířata a uskladnění věcí. Dále jsou zajišťována nezbytná opatření pro nouzové přežití
 • Evakuace se plánuje jako částečná pro určené skupiny nebo úplná pro všechny obyvatele v místě.
 • Evakuace se provádí organizovaně nebo může probíhat samovolně.
 • Evakuace se může týkat jen jedné nebo několika budov, ale i rozlehlých oblastí.
 • Evakuováni můžete být na několik hodin, ale i na delší období (dny a týdny).
 • Evakuace se provádí v době, kdy se předpokládá dlouhodobé nebo zásadní zhoršení životních podmínek ? ať už vlivem přírodní katastrofy (povodeň, zemětřesení, ?..) nebo průmyslové havárie (radiační, chemické).
 • K evakuaci přistupujeme převážně v době, kdy krizová situace teprve hrozí, nebo je v počátečních fázích.
 • Evakuace se  vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených nebo postižených mimořádnou událostí, s výjimkou osob, které se podílí na záchranných pracích, na řízení evakuace nebo vykonávají jinou neodkladnou související činnost.

VŽDY POSLECHNĚTE POKYNY, JE-LI VÝHODNĚJŠÍ OKAMŽITÁ EVAKUACE NEBO UKRYTÍ  !!!

Evakuace je:

  • rychlá - např. při požáru - okamžitě opustit ohrožený prostor
  • řízená - je předem ohlášená, je relativně dostatek času na přípravu evakuačního zavazadla, zajištění obydlí a jeho organizované opuštění

VAROVNÝ SIGNÁL

Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události varováno především prostřednictvím varovného signálu VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Obyvatelstvo je následně informováno např. rozhlasem, televizí, místním rozhlasem, tzv. mluvícími sirénami, vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat.

Tón sirény

Délka tónu

Název varovného signálu

Kolísavý

140 vteřin

Všeobecná výstraha

Kromě varovného signálu „Všeobecná výstraha“ existuje v České republice ještě signál „Požární poplach“. Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón). Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany. Signál „Požární poplach“ vyhlašovaný elektronickou sirénou napodobuje hlas trubky troubící tón „HO-ŘÍ“, „HO-ŘÍ“…po dobu jedné minuty.

Ověřování provozuschopnosti systému varování a vyrozumění se provádí zpravidla každou první středu v měsíci ve 12 hodin akustickou zkouškou koncových prvků varování zkušebním tónem (nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin). O této skutečnosti se obyvatelé dozvědí z hromadných informačních prostředků.

V období přechodu roku požáry vznikají častěji než v období vánoc. Silvestrovské veselí je již tradičně spojeno s používáním zábavní pyrotechniky, tedy nejrůznějších světlic, dělobuchů, petard, rachejtlí či pokročilejších povyražení (rakety, bengálské ohně atd.). Bohužel každý rok nechtěné následky této zábavní pyrotechniky zaměstnávají hasiče a záchrannou službu, zejména ve městech.

Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu na jev silný vítr a sněhové jazyky pro celou Českou republiku od 5. prosince 17:00 hodin do 7. prosince do 12,00 hodin.

Zde je pár praktických rad od hasičů, co dělat při silném větru:

 • Uvědomte si, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku
 • Nezdržujte se v blízkosti větších stromů
 • Ve městě omezte pohyb kolem vyšších budov, u kterých hrozí stržení střešní krytiny (tašky, plechy)
 • Dávejte pozor na možnost pádu elektrického vedení
 • Za jízdy autem snižte přiměřeně rychlost nebo zastavte (větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné a hrozí také zvýšené nebezpeční střetu s překážkou na silnici)
 • Schovejte se v budově s nenarušenou statikou.
 • Nechoďte do lesa
 • Sledujte vývoj situace ve sdělovacích prostředcích
 • Připravte si k dispozici baterku, svíčku, případně rádio na baterky pro případ výpadku proudu
 • Respektujte informace Českého hydrometeorologického ústavu, které uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích hromadných sdělovacích prostředků (rozhlas a televize) nebo orgánů obce
 • Nepodceňujte předpovídanou situaci a nepřeceňujte vlastní síly, schopnosti a možnosti
 • Nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy
 • Varujte ostatní osoby ve svém nejbližším okolí, nezapomeňte na neslyšící a jinak postižené osoby
 • Pomáhejte sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem
 • Připravte si materiál na zajištění oken a dveří
 • Odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty, které mohou v důsledku větru ohrožovat okolí (truhlíky, květináče, zahradní nábytek atd.)
 • Uvědomte si, že siréna Vás informuje o hrozícím nebezpečí
 • Pokud je váš život, zdraví popř. majetek v bezprostředním ohrožení, volejte hasiče na číslo 112 nebo 150

Bájný předmět z oblasti první pomoci – a to jak odborné, tak laické. Vídáme jej ve filmech při dojemných scénách, kdy se tím přikryje skoro každý pacient před naložením do sanitky. Poté se objevil na pultech lékáren a v některých lékárničkách. Dnes jej dokonce povinně obsahuje každá autolékárnička. Proč bájný? Inu protože kolem této “záchranné přikrývky” panuje obrovské množství mýtů, nepravd a legend. A jak jsem naznačil už v názvu článku, vlastně ani nevíme, jak jí správně říkat.

V době znatelného nástupu zimy, i když topná sezóna již dávno začala, připomínáme důležité. V tomto čase hrozí zvýšené riziko vzniku požárů v komínových tělesech. Tím k následným požárům střešních konstrukcí a celých budov. Mnoho požárů v tomto období vzniká od nezajištěných, špatně fungujících či nerevidovaných topidel, nevyčištěných komínů. Dle ustanovení § 17 odst. 1, písmena a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění, jsou fyzické osoby mimo jiné povinny používat tepelné, elektrické, plynové a jiné spotřebiče a komíny tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru. Je v zájmu každého předejít zbytečným nepříjemnostem a případně ztrátám na majetku či zdraví. V této problematice je důležité se řídit nařízením vlády č.91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

Každá budova, ať už nová nebo rekonstruovaná, má ve svém stavebně-technickém řešení určeny únikové cesty. Ty slouží pro bezpečnou a včasnou evakuaci osob v případě požáru a přístup požárních jednotek. Je evidentní, jakou důležitost únikové cesty mají, a stejně nepochybné je, že jejich návrhu je třeba věnovat mimořádnou péči.

Stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení je úkolem autorizovaného projektanta požární bezpečnosti staveb. Ten je uvede ve svém požárně bezpečnostním řešení (PBŘ). Kodex českých technických norem rozeznává tři druhy únikových cest: nechráněné, částečně chráněné a chráněné. Nejvyšším stupněm jsou chráněné únikové cesty a jim je věnován tento článek, protože jedním z nejdůležitějších aspektů "chráněnosti" únikových cest je jejich větrání.