V současné době se na střechách nachází ve velké míře sníh a ledové převisy. To přináší sebou rizika. Pro kolemjdoucí i pro auta v blízkosti domu je to riziko pádu sněhové laviny ze střechy nebo pád ledových převisů a pro majitele budov velké riziko přetížení stavebních konstrukcí. Vysoká hmotnost sněhu a následně i odtávajícího sněhu, který sjede ze střechy, nebo velký ulomený ledový převis, se mohou stát příčinou velmi vážného zranění i škod na majetku.

Za hmotné škody a úrazy, které způsobí pád sněhu nebo ledových převisů ze střechy, odpovídá majitel nemovitosti. Bude-li způsobena škoda na majetku nebo na zdraví, bude poškozený vymáhat náhradu přímo na majiteli domu.

Základním předpokladem, který snižuje rizika pádu sněhu ze střechy, je vybavení protisněhovými doplňky. Patří sem sněhové zábrany a sněholamy. Jejich funkcí je zadržovat sníh na střeše do doby, než postupně odtaje do okapového systému. Sněholamy lze připodobnit k mřížím, které velké části sněhu rozdělují na menší části. Díky tomu se zmenšuje možnost vzniku škod na zdraví i na majetku. Dále se používají protisněhové tašky (mají výstupky) a protisněhové háky - oba prostředky rozdělují masu sněhu na menší části. U velkého množství sněhu ovšem ani tato opatření nedovedou zcela zabránit některým rizikům a je třeba se o sníh na střeše a o ledové převisy postarat.

Víte, že…

Vlastníci nemovitostí mají za povinnost zpracovat pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, Povodňový plán vlastníka nemovitosti ???

Nutné zlo nebo efektivní nástroj pro minimalizaci škod na majetku, zdraví a životním prostředí?

Hrozí mi sankce, pokud ho nemám zpracovaný? Následující článek přináší stručný úvod do této problematiky. Základním právním dokumentem, který řeší problematiku zpracování povodňových plánů vlastníků nemovitostí je zákon o vodách (254/2001 Sb.). Tvorba povodňového plánu vlastníka nemovitosti vychází z odvětvové technické normy vodního hospodářství TNV 75 2931.

Přesná podoba zpracování není dána, ovšem je nezbytné, aby povodňový plán vlastníka nemovitosti obsahoval určité údaje (TITULNÍ LIST – údaje o vlastníkovi a objektu, VĚCNOU ČÁST – hydrologické údaje, ohrožená místa objektu, přehled materiálu pro záchranné práce, rozmístění hlavních uzávěrů. ORGANIZAČNÍ ČÁST – kontakty na povodňové orgány, záchranné složky, osoby zodpovídající za určité úkony. GRAFICKOU ČÁST – mapa s objektem a vyznačením aktivní záplavové zóny, evakuační trasy.) - souhrn organizačních a technických opatření, potřebných k odvrácení nebo zmírnění škod při povodních na životech a majetku občanů a společnosti a na životním prostředí. Povodňový plán rovněž řeší provádění některých dalších přípravných povodňových opatření, i opatření prováděných během a po povodni. Povodňový plán vlastníka nemovitosti se zpracovává se ve dvou provedeních, z čehož jedno zůstává majiteli nemovitosti a druhé je předáno příslušnému orgánu obce, popř. odboru životnímu prostředí apod. Povodňové plány vlastníků nemovitostí se následně stávají součástí povodňového plánu obce – tato část je neveřejná.

Nevytvoří-li vlastník pozemku nebo stavby, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, povodňový plán vlastníka nemovitosti, dopouští se přestupku, za který mu může být uložena pokuta.

Pokud si tedy nejste jisti, zda jste i vy povinni zpracovat povodňový plán, obraťte se na příslušný odbor Městského úřadu v Chodově (odbor Městského záchranného systému, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 352 352 171). Zde je možné získat podrobné informace, vzor povodňového plánu vlastníka nemovitosti, informace o záplavových územích atd.

Informace o stanovených záplavových územích, lze také získat z digitálního povodňového plánu města http://www.mestochodov.cz/bezpecnost/hasici/krizove-rizeni/. Zde je také možné nahlížet, krom jiného, i na hlásné profily vodních toků (aktuální stavy vodních toků) nebo údaje ze srážkoměrné stanice.

 

 

 

 

Nouzové osvětlení je jedním z velmi významných druhů požárně bezpečnostních zařízení (dále jen „PBZ“) podmiňujících požární bezpečnost stavby nebo jiného zařízení. I když se ve smyslu vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. nejedná o vyhrazený druh PBZ, náleží nouzové osvětlení bezesporu k velmi významným prvkům požární bezpečnosti staveb. Nouzové osvětlení se zřizuje pro použití v případě selhání normálního umělého osvětlení a je proto napájeno z druhého nezávislého zdroje. Správně navržená, funkčně provedená a provozuschopná instalace nouzového osvětlení je základním předpokladem pro zajištění rychlého a bezpečného úniku osob v případě vzniku mimořádné události.

Terminologie

Z terminologického hlediska je třeba pojem „nouzové osvětlení“ významově chápat jako obecný termín, který zahrnuje ve smyslu platné právní úpravy a českých technických norem následující specifické druhy osvětlení, určené pro použití v případě nouze.

Podle funkce, kterou plní ve stavbě rozlišujeme podle ČSN EN 1838 [1] následující druhy nouzového osvětlení:

Nouzové únikové osvětlení (emergency escape lighting)

Náhradní osvětlení (standby lighting)

Podle účelu, který plní ve stavbě či technologii se nouzové únikové osvětlení podle ČSN EN 1838 [1] dále dělí na:

A.1. Nouzové osvětlení únikových cest (escape route lighting)

A.2. Protipanické osvětlení (open area lighting)

A.3. Nouzové osvětlení prostorů s velkým rizikem (high risk task area lighting)

A.4. Bezpečnostní značky (safety sign)

bezpečnostní značka s vnějším osvětlením (externally illuminated sign)

bezpečnostní značka s vnitřním osvětlením (internally illuminated safety sign)

Požární hledisko kontaktních zateplovacích systémů dle ČSN 73 0810:2016

Kontaktní zateplovací systém (ETICS, z angl. External Thermal Insulation Composite System) hraje i nadále významnou roli při snižování energetické náročnosti budov, s rostoucími požadavky na hodnoty součinitele prostupu tepla se v tomto případě většinou pouze zvyšuje tloušťka tepelného izolantu. V srpnu roku 2016 vstupuje v platnost nové znění základní normy požární bezpečnosti ČSN 73 0810:2016 [1], v níž, krom jiných změn, dochází k výrazné transformaci požadavků na používání hořlavých a nehořlavých tepelných izolantů v ETICS.

1 Související požárně technické pojmy

Požární výška h je definována jako výška od čisté podlahy prvního nadzemního podlaží k čisté podlaze posledního užitného podlaží. Výšková poloha požárního úseku hp, jak název napovídá, se užívá k popisu konkrétního požárního úseku, jde tedy o výšku od čisté podlahy prvního nadzemního podlaží k čisté podlaze daného požárního úseku.

Z hlediska požární bezpečnosti může být první nadzemní podlaží i takové, jehož podlaha sice leží pod úrovní okolního terénu, ne však níže než 1,5 m. V případě ustupujícího podlaží, kdy podlaží není v jedné výškové úrovni nebo v případě objektu ve strmém terénu, bývá rozhodující výšková úroveň vstupního podlaží, kterým se předpokládá zahájení zásahu požárních jednotek, respektive nejníže položený vstup. Vede-li tedy například vstup do objektu na mezipodestu schodiště, pak první nadzemní podlaží odpovídá výškové úrovni této mezipodesty.

Co se týče posledního užitného podlaží, pak za užitná podlaží se nepovažují např. technická podlaží se strojovnami výtahů, vzduchotechniky nebo pochozí zelené střechy, kde je výskyt osob příležitostný a v porovnání s běžným užitným podlažím nižší.

Důležitá čísla tísňového volání:

 

Když se začneš ohně bát, zavolej stopadesát!

150 – hasiči

155 – zdravotnická záchranná služba

158 – policie

156 – městská policie

112 – jednotné evropské číslo tísňového volání

(Tam zavolej, když nebudeš vědět, na které z ostatních čísel máš volat, nebo když se nedovoláš na jinou tísňovou linku)

 

Když voláš na tísňové číslo, v klidu řekni:

 

 • Co se stalo a jestli se někdo zranil
 • Kde se to stalo, v jakém městě a v jaké ulici
 • Řekni své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláš
 • Nezavěšuj, odpověz operátorovi na jeho otázky
 • Udělej, co ti operátor říká

 

Telefonování na tísňová čísla je zdarma. Proto v případě potřeby se neboj zavolat pomoc. Nikdy ale nevolej z legrace, můžeš ublížit jiným lidem!!! Za zneužití tísňové linky můžeš být potrestán!

Důvěřuj hasičům a dalším záchranářům. Pamatuj si ale, že nejlepším ochráncem sebe i druhých jsi ty sám!

V období přechodu roku požáry vznikají častěji než v období vánoc. Silvestrovské veselí je již tradičně spojeno s používáním zábavní pyrotechniky, tedy nejrůznějších světlic, dělobuchů, petard, rachejtlí či pokročilejších povyražení (rakety, bengálské ohně atd.). Bohužel každý rok nechtěné následky této zábavní pyrotechniky zaměstnávají hasiče a záchrannou službu, zejména ve městech.

 

Jak postupovat při nákupu pyrotechniky:

 

Kupujte výhradně zábavní pyrotechniku uvedenou legálně do oběhu. Tedy opatřenou návodem výrobce v českém jazyce, který informuje jak tyto výrobky správně skladovat (např. ne blízko hořlavin) a používat. Co je nejdůležitější, tento návod by měl pak každý při odpalování pyrotechniky ve vlastním zájmu striktně dodržovat.

Prodej petard a dalších předmětů upravuje vyhláška Českého báňského úřadu. Ta stanovuje, komu a jak lze zábavnou pyrotechniku prodávat:

 • např. ve stánkovém prodeji lze nabízet jen lehkou pyrotechniku, zařazenou do první, nejlehčí třídy nebezpečnosti,
 • předměty II. třídy lze prodávat jen osobám starším 18 let a předměty III. třídy pouze lidem s kvalifikací odpalovače ohňostrojů
 • pyrotechnika II. třídy (dostupná osobám nad 18 let) se nesmí používat v uzavřených prostorách a v blízkosti kostelů, nemocnic, dětských zařízení, domovů důchodců, škol, při sportovních akcích atd.

 

 

Při zacházení se zábavní pyrotechnikou je třeba dodržovat několik zásad:

 • Dbejte na to, abyste při používání zábavní pyrotechniky neohrozili zdraví ani majetek svůj či někoho dalšího. Pamatujte, že podle zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně si musí každý počínat tak, aby nezpůsobil požár. Jinak mu může být ze strany hasičů udělena pokuta až do výše 25 000 Kč.
 • S pyrotechnikou je nutné manipulovat zásadně na volném prostranství, daleko od obydlí, tak aby nemohlo dojít např. k vniknutí světlice do oken či zapálení střechy, nebo zapálení aut a keřů. Obzvláště rizikové jsou pak prostory blízko zdravotnických či školských zařízení. Zábavní pyrotechnikou se samozřejmě nesmí mířit do oken či dokonce na lidi.
 • Se zábavní pyrotechnikou nesmí nemanipulovat nezletilé děti bez dozoru dospělých. I její skladování před použitím musí být mimo dosah dětí.
 • Rozhodně neodpalujte pyrotechniku, pokud jste požili alkohol.
 • Pozor si dejte také na zvukové efekty nejrůznějších petard. I když nejsou nebezpečné z požárního hlediska, mnohdy jsou doprovázeny značnými zvukovými efekty. Ty mohou v případě nevhodného odpálení poškodit sluch.
 • Pokud si chcete udělat radost něčím větším, např. ohňostrojem, mějte prosím na paměti, že tak může učinit jen odborně způsobilá osoba. Svěřte tedy jejich realizaci radši odborníkům či si zajděte na ohňostroj pořádaný vaší obcí.

V případě vzniku mimořádné události, kdy z technických a časových důvodů není možné ihned zabezpečit výdej prostředků individuální ochrany a ani provést evakuaci ohrožených osob, se předpokládá okamžité použití improvizovaných prostředků individuální ochrany.
Ochrana dýchacích cest a povrchu těla bude prováděna improvizovaným způsobem s využitím prostředků všeobecně dostupných v domácnostech. Prostředky individuální ochrany budou pro vybrané skupiny obyvatelstva (§17 odst. 1,2 vyhl. MV č. 380/2002 Sb.) vydávány na určených výdejních místech při vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu (dětský vak DV-75, dětská kazajka, dětská ochranná maska DK-88,DM-1, lícnice CM-3,lícnice CM-4, ochranné filtry MOF-4, MOF-5).

V rámci preventivně výchovné činnosti se naše jednotka zapojila do programu zvyšování připravenosti na mimořádné události k akci pořádanou městem Chodov pro spoluobčany seniorské věkové kategorie. Společně se Střediskem prevence kriminality Městské policie Chodov jsme připravili v pondělí 5. října přímo v budově městského záchranného systému seminář v rámci Seniorských dní. Seminář zaměřený na prevenci proti  podvodům páchaných na seniorech a postupy při poskytování laické první pomoci vedl preventista a zároveň velitel Městské policie Ladislav Staněk a část věnovanou požární prevenci a ochraně obyvatelstva vedl vedoucí odboru MZS a zároveň velitel JPO Ing. Jiří Kiss. Věříme, že se seminář vydařil a účastníci si odnesli podnětné informace.

Topná sezóna začíná, nebo pro někoho již dávno začala. Bez mnoha požárů souvisejících s topidly (ať už na plynná, kapalná, tuhá paliva či elektrické spotřebiče) a komíny se bohužel neobejde žádný rok.

Mezi nejčastější příčiny vzniku těchto požárů patří nesprávná obsluha topidla, manipulace se žhavým popelem, umístění hořlavých látek v blízkosti topidla, nebo špatné umístění či instalace topidla, dále zazděný trám v komíně, častou příčinou vzniku požáru byly také jiskry z komína nebo vznícení sazí.

Základní pravidla užívání topidel a komínů

Ještě před topnou sezónou by si měl každý vyčistit kamna a seřídit kotel topení. Topí-li se pevnými palivy, zanesený komín vede nejen ke špatnému hoření, ale roste i nebezpečí vznícení sazí, škvíry v komínovém plášti zase hrozí vznikem požáru na půdě.

U plynových kotlů je navíc nutná jak čistota komínových průduchů tak předepsaného tahu komína. Mnoha neštěstím může zabránit to, když si sami zkontrolujete, zda máte řádně upevněný kouřovod, zda není někde spotřebič nebo kouřovod propálený nebo zda fungují uzávěry komínových dvířek.

Uživatel je povinen zajistit pravidelné odborné revize a kontroly stavu spotřebičů nebo čištění a kontroly komínů podle jednotlivých typů tepelných spotřebičů.

Zatímco u elektrických spotřebičů můžete leccos zkontrolovat sami (např. přívodní šňůry, zásuvky i dimenzování pojistek proti případnému zkratu), pravidelnou prohlídku u tepelných spotřebičů na plyn a revizi komínu ponechejte raději na odborníkovi.


Evakuační zavazadlo je vlastně takové cestovní zavazadlo, které by mělo pokrýt vaše potřeby alespoň po dobu 3 dní pobytu mimo domov - v případě evakuace.

 • Evakuační zavazadlo by mělo být v domácnosti pohotovostně připravené neustále, alespoň částečně je možné ho používat i v běžném životě, během rodinných výletů do přírody, apod. Je potřeba ho obnovovat a prověřovat!
 • Evakuační zavazadlo by mělo být snadno připravitelné. TO ZNAMENÁ, že byste měli mít v domácnosti průběžně přehled o jeho jednotlivých součástech a jejich uložení (v případě, že je nemáte na jednom místě). Je to pro případ, že budete nuceni urychleně opustit vaše obydlí.
 • Evakuační zavazadlo by mělo být dostatečně lehké a označeno vaším jménem a adresou. Je lépe, když se jedná o batoh na záda, než příruční tašku pro případ delší cesty pěšky.
 • Pokud budete opouštět obydlí autem, je potřeba, aby i auto bylo připravené (dostatek benzínu, resp. nafty, lékárnička, hasicí přístroj, nářadí a náhradní díly) a je možné vůz doplnit o větší množství zásob vody a přikrývek.
 • Nezapomeňte na pohodlné oblečení a obuv na cestu!

Poznámka:
Pokud do evakuačního střediska dorazíte bez zavazadla a bez zásob, neznamená to, že budete strádat. Lépe vám ale každopádně bude, když přicestujete s vlastním vybavením - tedy - dle konkrétních možností, času na přípravu a způsobu přepravy si vezměte přiměřené množství zásob k životu mimo domov.

Na našem webu jsme nově uveřejnili na úvodní straně v pravé části odkaz na digitální povodňový plán města. V tomto odkazu se dozvíte informace o aktualizaci v povodňovém plánu, seznam podkladů a předpisů, souhrn odkazů povodňového plánu, věcnou a organizační část, grafickou část, kontakty a především příručky k povodňové ochraně.

Pro správné zobrazení mapové části plánu je na vašem počítači nutná instalace softwaru Java - Runtime Environment – JRE. V případě, že je z nějakého důvodu software Java nedostupný, bude textová část povodňového plánu stále přístupná, nefunkční budou jen mapy a související dotazy na databázi.

Alternativně lze v některých případech použít k prohlížení map klienta HTML, který  funguje v každém běžném prohlížeči se zapnutou podporou JAVA scriptů. Na rozdíl od apletu, není nutné instalovat další modul pro spouštění programů JAVA. Při prohlížení mapy je možno provádět obvyklé operace - zvětšovat zvolený výřez mapy, posouvat zobrazenou oblast, měnit měřítko a kvalitu zobrazení a vyhledávat na mapě informace. Rozsah nabízených funkcí není zcela totožný, ale výhodou je možnost provozování i na počítači bez instalované podpory jazyka JAVA (např. v případě, že nemáte z důvodů zabezpečení počítače oprávnění k instalování programů).

Volba způsobu prohlížení map (JAVA/HTML) není dosud implementována u všech provozovaných povodňových plánů.

Některé dokumenty připojené k povodňovému plánu, jsou ve formátu PDF, pro správné zobrazení musíte mít instalován bezplatný prohlížeč Adobe Reader.